(-a, -ae, f   pattern)

1st Decl. Flashcards1st_FL.html
1st Declension Quiz1st_Q.html
Noun Endings Mainnoun_Endings.html
Nominative sing.  -a
Genitive sing     -ae
Dative sing.       -ae
Accusative sing.   -am
Ablative sing.    -ā
Nominative pl.    -ae
  Genitive pl.       -ārum
Dative Pl.       -īs
Accusative pl.    -ās
Ablative pl.      -īs
1st Declension Noun Endings
Grammar
MainGrammar.html
Example
Nom: puella - girl
Gen: puellae - of the girl
Dat: puellae - to/for the girl
Acc: puellam - girl
Abl: puellā - girl
Nom: puellae - girls
Gen: puellārum - of the girls
Dat: puellīs - to the girls
Acc: puellās - girls
Abl: puellīs - girls
A small # are masculine. 
The 6 most common are: 
nauta, -ae m - sailor
agricola, -ae m farmer
poeta, -ae m - poet
scriba -ae m scribe
pirata, -ae m - pirate 
auriga, -ae m charioteer
Noun MainNoun_Main.html